Ειδικά Ερωτήματα

Μπορείτε να δείτε τα υφιστάμενα ειδικά ερωτήματα εδώ.

Τα Ειδικά Ερωτήματα αποτελούν έναν μηχανισμό αποστολής ερωτημάτων σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, με σκοπό την άμεση, ευέλικτη και αποτελεσματική ανταλλαγή και συλλογή πληροφοριών μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής του ΕΜΝ.

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να αναζητήσετε, ανά έτος και θεματική ενότητα, τα ειδικά ερωτήματα τα οποία έχουν υποβάλλει τα Εθνικά Σημεία Επαφής του ΕΜΝ. Το Ελληνικό Σημείο Επαφής επικαιροποιεί τα εν λόγω ερωτήματα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Οδηγίες Σύνταξης ενός Ειδικού Ερωτήματος

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί το ΕΜΝ για την υποβολή ενός ειδικού ερωτήματος από την Ελλάδα προς τα 28+Νορβηγία υπόλοιπα κράτη μέλη του Δικτύου, θα πρέπει να τηρηθούν κάποιες προδιαγραφές από την Υπηρεσία η οποία το υποβάλλει. Αυτές αφορούν στα εξής:

  • Θα πρέπει να συνταχθεί στα αγγλικά ένα εισαγωγικό σημείωμα (εκτάσεως μίας παραγράφου περίπου) στο οποίο θα αναφέρεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα (εν συντομία), αναφορικά πάντα με το αντικείμενο του θέματος του ειδικού ερωτήματος καθώς και η σκοπιμότητα της υποβολής αυτού.
  • Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι στα αγγλικά, από τον φορέα αρμοδιότητας που υποβάλει το ερώτημα, για να αποδοθούν επακριβώς οι όροι, ώστε να μη δημιουργηθούν προβλήματα που θα οδηγήσουν σε παρερμηνείες, διευκρινήσεις και πιθανόν σε αδυναμία απόκρισης από πλευράς των κρατών μελών του Δικτύου. Επίσης θα πρέπει να δηλωθεί σχετική προθεσμία αποστολής απαντήσεων από τα κράτη μέλη, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ημέρες.
  • Για τα ερωτήματα αυτά, θα πρέπει να συμπληρωθούν στο αντίστοιχο πεδίο της Ελλάδας του Πίνακα υποβολής ειδικού ερωτήματος και οι σχετικές απαντήσεις που ισχύουν στη χώρα μας. Αν για κάποιο λόγο δεν μπορούν να απαντηθούν, δηλαδή η σκοπιμότητα υποβολής του ερωτήματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει πλαίσιο στην Ελλάδα και επομένως δεν μπορούν να απαντηθούν, τότε στο πεδίο εκείνο αναγράφεται: "Datanotavailable".

Προς διευκόλυνση παρατίθεται κατωτέρω σχετικό υπόδειγμα ενός ειδικού ερωτήματος ("query").