Πως μπορούν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα από τρίτες χώρες;

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανοδική τάση αναφορικά με τον αριθμό των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων τόσο στην Ε.Ε., όσο και παγκοσμίως. Η τάση αυτή παράγει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για την οικονομία αλλά έχει και πολιτικό αντίκτυπο, αφού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τους στόχους της μεταναστευτικής πολιτικής της κάθε χώρας. Έτσι, για την Ε.Ε. αποτελεί πρόκληση το συγκεκριμένο θέμα αφού μπορεί να τη μετατρέψει σε πόλο έλξης για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

To ΕΔΜ εκπόνησε το 2019 μελέτη με θέμα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα καινοτόμα επιχειρηματκά σχήματα σε μια προσπάθεια να διερευνήσει και να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό οι μεταναστευτικές πολιτικές των κρατών μελών της Ε.Ε. έχουν ενσωματώσειως στόχους την προσέλκυση και διατήρηση τους. Για τον σκοπό αυτόν, λοιπόν, εξετάζονται οι διαδικασίες (π.χ. άδειες διαμονής /θεωρήσεις εισόδου) μέσω των οποίων μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι startups και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αντίθετα, σε όσα κράτη μέλη δεν προβλέπεται σαφές νομοθετικό πλαίσιο για αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, συνήθως υπάρχουν άλλα μέσα (τυπικές θεωρήσεις εισόδου/άδειες διαμονής) που επιτρέπουν την είσοδο και τη διαμονή στους ιδρυτές/ επενδυτές για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου για τη δημιουργία της επιχείρησης.

Μέσα από την επισκόπηση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών των 25 κρατών μελών, η μελέτη καταλήγει στα εξής βασικά σημεία:

 • Όλα τα σχήματα νεοφυών επιχειρήσεων έχουν καινοτομικά χαρακτηριστικά και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στην οικονομία και στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας που τα φιλοξενεί. Ωστόσο, ο σχεδιασμός και η λειτουργία της επιχείρησης διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος λόγω της ευρείας διαφοροποίησης των αδειοδοτικών όρων για τις επιχειρήσεις και τους ιδρυτές τους.
 • Περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη έχουν ως πολιτική προτεραιότητα την προσέλκυση και διατήρηση των startups από πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να προωθήσουν τη σχετική επιχειρηματική κουλτούρα τους.
 • Δεκατρία κράτη μέλη έχουν προβλέψει ειδικά καθεστώτα εισδοχής για τους ιδρυτές των stasrtups από τρίτες χώρες. Ειδική θεώρηση εισόδου και άδειες διαμονής σε εργαζομένους σε startups παρέχουν η Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία και Πορτογαλία
 • Κράτη μέλη χωρίς συγκεκριμένο αδειοδοτικό πλαίσιο έχουν δυνατότητα να κάνουν χρήση άλλων διαύλων προκειμένου να υποδεχθούν τους ιδρυτές των startups, όπως τις διαδικασίες για τους αυτοαπασχολούμενους ή για συνηθισμένες επιχειρηματικές και κερδοσκοπικές δραστηριότητες, άδειες επενδυτών και άδειες σπουδών και έρευνας.
 • Οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη για την προσέλκυση καινοτόμων startups περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
  1. τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την ανεύρεση ταλέντων και ανάλογες ευκαιρίες στις εγχώριες και διεθνής αγορές,
  2. την έλλειψη του σύγχρονου θεσμού των Θερμοκοιτίδων για τις νεοφυείς επιχειρήσεων, δηλαδή χώρων που παρέχουν ένα περιβάλλον με κοινές υποδομές και υπηρεσίες, για το ξεκίνημα και την ανάπτυξη τους,
  3. τις πολλές και χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες.

Βιβλιογραφικά στοιχεία

 • Τίτλος: “Migratory Pathways for Start-Ups and Innovative Entrepreneurs in the European Union”.
 • Περίοδος αναφοράς: η επικρατούσα κατάσταση σε 25 κράτη μέλη της ΕΕ έως και συμπεριλαμβανομένου του έτους 2019.
 • Θέμα: Εθνικά πλαίσια νομοθεσίας και πολιτικής για την εισδοχή στην ΕΕ επιχειρηματιών νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων από χώρες εκτός ΕΕ.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε και να εκτυπώσετε ολόκληρη τη συνθετική μελέτη

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης στο μονοσέλιδο EMN Flash