Το ΕΔΜ εντοπίζει τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών επιστροφής και επανένταξης των πολιτών τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020

Η παροχή ορθών συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελεί έναν σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα επιστροφής και επανένταξης των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους. Το ΕΔΜ ολοκλήρωσε και δημοσιεύει στα αγγλικά τρία Ενημερωτικά Σημειώματα όπου αποτυπώνεται μια συνοπτική, συνολική εικόνα των πολιτικών και των πρακτικών που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Νορβηγία στο πεδίο της παροχής τέτοιων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το πρώτο Ενημερωτικό Σημείωμα με τίτλο “Policies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway” δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2019 και εστιάζει στις πολιτικές και καλές πρακτικές των συμβουλευτικών υπηρεσιών. Κύριος σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τους μετανάστες να έχουν πλήρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες αλλά και να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των μεταναστευτικών πολιτικών. Οι καλές πρακτικές περιλαμβάνουν την προσαρμογή των συμβουλών ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις ανάγκες του ατόμου, καθώς και στην ανάπτυξη σαφών δεικτών και εργαλείων για τη μέτρηση αποτελεσματικότητας της διαδικασίας παροχής συμβουλευτικής επιστροφής.

Στο δεύτερο Ενημερωτικό Σημείωμα με τίτλο “Policies and practices for the training and support of return counsellors in their role to provide migrants with timely, unbiased and reliable information on return” δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 και εξετάζεται η πολιτική και λειτουργική υποστήριξη και το υπόβαθρο των συμβουλετικών υπηρεσιών προκειμένου με τη σειρά τους να παρέχουν στους μετανάστες έγκαιρες, αμερόληπτες και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με θέματα επιστροφής.

Τέλος, στο τρίτο Ενημερωτικό Σημείωμα με τίτλο Policies and practices on outreach and information provision for the return of migrants in EU Member States and Norway" που δημοσιεύθηκε επίσης τον Φεβρουάριο του 2020 εξετάζονται οι πολιτικές και πρακτικές σχετικά με την ενημέρωση και πληροφόρηση για την επιστροφή των μεταναστών στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και τη Νορβηγία. Πολλοί φορείς, κρατικοί και μη, συμμετέχουν στη διάδοση πληροφοριών, μεταξύ αυτών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. Διαπιστώθηκε ότι οι δράσεις επικοινωνίας είχαν μεγαλύτερη επιτυχια όταν έκαναν χρήση πολλών και διαφορετικών εργαλεία και μέσα διάχυσης των πληροφοριών.